Politikalarımız

Politikalarımız

Politikalarımız

AYRIMCILIK POLİTİKAMIZ

İşletmemiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Yönetim olarak kuruluşumuzu ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıyız. İşletmemiz için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

ÇOCUK İŞGÜCÜ POLİTİKAMIZ

İşletmemizde hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınır.

ZORLA ÇALIŞTIRMA (GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA) POLİTİKAMIZ

İşletmemiz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapamaz. İşletmemizdeki çalışma esasları gönüllülük esasında dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

TACİZ POLİTİKASI

Karşı tarafca onaylanmayan sözel ,fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma,

Bir kişinin; ırkı, cinsiyeti, uyruğu,cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü,vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar,

Çalışan veya öğrencinin istihdam durumu,terfi potansiyeli,maaş durumu veya notları ile cinsel tacize izin vermesi arasında bir bağlantı ima eden,ilişkilendirenveya mantıken böyle böyle bir imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditler,

Eğitim amaçlı faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzere ,iş yerinde ,ırk,cinsiyet,uyruk,cinsel yönelim ,din,engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili müstehcenlik  veya ayrımcılık içeren grafik,karikatür veya fotoğraf sergilemek,

Irk,cinsiyet,uyruk,cinsel yönelim,din,engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikayeler,şakalar,imalı sözler veya yorumlar,

Sözlü saldırılar,

Mobbing (bezdirme) ; Bir bireyden ziyade ,bir grupça gerçekleştirilen ve belli bir kişiye toplu halde yapılan yersiz suçlamalar,aşağılamalar,genel taciz veya duygusal suistimaller,

Misilleme

hiçbir çalışan,öğrenci.stajyer,iş başvurusunda bulunan kişi ya da herhangi bir kişi ,iyi niyetle yapılması kaydıyla ,bir cinsel taciz meselesi ile ilgili danışmanlık alması,cinsel taciz şikayetinde bulunması ya da cinsel tacizle ilgili bir soruşturmada tanık veya panel üyesi olarak vazife alması nedeni ile kısıtlama ,müdahale,zorlama ya da misilleme gibi davranışlara maruz bırakılamaz.

Firmamız başta T.C. yasalarına, sonrasında SMETA denetimi çerçevesinde
ISG, Çevre ve Etik kurallarına riayet etmektedir.